Privacy verklaring


Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking. Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegeven. Deze wet is vervangen door een nieuwe Europese verordening, de AVG, die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd zal gaan worden. 

Yoga centrum Voorhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De vertrouwelijkheid van gegevens die je aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring geven wij je informatie over hoe wij jouw gegevens behandelen en vertellen wij je over de rechten die je hebt.

Contactgegevens:
Yoga Centrum Voorhout
Nijverheidsweg 12
2215 MH Voorhout

Webadres:
www.yogacentrumvoorhout.nl

Funcionaris: Esti Rottteveel
Telefoon: 06 16167227
E-mailadres: esti@yogacentrumvoorhout.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Yoga centrum Voorhout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Yoga centrum Voorhout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om met je te corresponderen en informatie te verstrekken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Verzenden van de eventuele nieuwsbrief en/of informatie over workshops.

We zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met jou vooraf overeengekomen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.
Yoga centrum Voorhout bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. 
Verder worden je facturen bewaard in overeenstemming met wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen voor fiscale en financiële gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Yoga centrum Voorhout verstrekt uitsluitend aan derden met jouw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Yoga centrum Voorhout gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga centrum Voorhout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esti@yogacentrumvoorhout.nl.   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yoga centrum Voorhout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga centrum Voorhout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met esti@yogacentrumvoorhout.nl.  En natuurlijk ook voor verdere vragen over deze privacyverklaring.